มูลนิธิเกื้อดรุณ

  • ใบอนุญาตเลขที่ ต 392/2535  2  กันยายน  2535  คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
  • ใบจัดตั้งนิติบุคคล ชม 3  16  กันยายน  2535  กระทรวงมหาดไทย
  • ใบยกเว้นภาษีบริจาค  353  6  มิถุนายน  2542  กระทรวงการคลังประกาศฉบับที่ 10
  • ลงในหนังสือราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  116  ตอนพิเศษ 493  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2542

 

Connect your instapaper account https://essaydragon.com/ to your evernote account and send articles that you want to remember straight into your evernote account, where you'll always have access to them from any device.