1.  ตำราเอดส์เล่มแรกของเมืองไทย

“เวชปฏิบัติในผู้ติดเชื้อเอดส์” ที่มีรูปสี 100 รูป  และมีเรื่อง  31  บท  เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถวินิจฉัยรักษาเอดส์รวมทั้งการแนะนำวิธีปฏิบัติตัว

 • พิมพ์ครั้งแรก  จำนวน 2,000 เล่ม  แจกโรงพยาบาลรัฐ, มหาวิทยาลัย
 • พิมพ์ครั้งที่ 2  จำนวน 5,000 เล่ม  แจกให้โรงเรียนมัธยมของรัฐ, ห้องสมุด, วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้รับทุนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

2.  ตำรา Atlas of HIV infection เป็นภาษาอังกฤษ  มีรูปสี 400 รูป ให้มีชื่อเสียงทั่วโลก

 • พิมพ์ครั้งแรก  จำนวน  5,000 เล่ม   แจกโรงพยาบาลรัฐ,  มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย และโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อไว้เป็นเอกสารอ้างอิง ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 5,000 เล่ม แจกหน่วยงานรัฐและองค์กรต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ต้องช่วยกันรณรงค์ต่อต้านเอดส์ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3.  ตำรา “Atlas of SLE” ที่มีรูปสี 288 รูป จากการรวบรวมรูปที่เคยดูแลผู้ป่วยเอสแอลอี มา  700 ราย  (17 ปี)

4.  ชุดแผ่นใสพร้อมคู่มือบรรยายเอดส์สำหรับแจกวิทยากรเอดส์ เพื่อให้ไปสอนเอดส์ต่อได้

 • พิมพ์ครั้งแรก จำนวน 200 ชุด                   
 • พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 200 ชุด                    
 • พิมพ์ครั้งที่ 3 จำนวน 1,000 ชุด                

5.  พิมพ์หนังสือ  “รู้ให้ซึ้งเพื่อตรึงเอดส์”  สำหรับแจกประชาชนทั่วไปเพื่อให้มีความรู้เรื่องเอดส์ตระหนักและมีจิตสำนึกที่จะช่วยกันหยุดเอดส์

 • พิมพ์เล่มที่ 1 จำนวน 10,000 เล่ม             
 • พิมพ์เล่มที่ 2 จำนวน 10,000 เล่ม             
 • พิมพ์เล่มที่ 3 จำนวน 10,000 เล่ม            
 • พิมพ์เล่มที่ 4 จำนวน 5,000 เล่ม               
 • พิมพ์เล่มที่ 5 จำนวน 2,000 เล่ม               

6. พิมพ์หนังสือ  “แพทย์ไทยต้านภัยเอดส์” สำหรับแจกบุคลากรทางการแพทย์  เพื่อช่วยกันเห็นอกเห็นใจผู้ติดเชื้อเอดส์และช่วยกันหยุดเอดส์

 • พิมพ์เล่มที่ 1 จำนวน 10,000 เล่ม             
 • พิมพ์เล่มที่ 2 จำนวน 10,000 เล่ม             
 • พิมพ์เล่มที่ 3 จำนวน   5,000 เล่ม             
 • พิมพ์เล่มที่ 4 จำนวน   2,000 เล่ม             

7. พิมพ์ตำราแพทย์  “Atlas of CMV Infection in AIDS”  จำนวน 2,000 เล่ม  แจกให้โรงพยาบาลรัฐ พร้อม Foscavir 1 ขวด (ขวดละ 1,500 บาท) เพื่อให้แพทย์รู้จักวิธีวินิจฉัย  CMV Infection โดยเฉพาะ CMV retinitis (ที่ทำให้คนไข้เอดส์ตาบอดได้) ถ้าแพทย์วินิจฉัยได้เร็ว  สามารถป้องกันตาบอดได้โดยการฉีดยา Foscavir เข้าตาในกรณีที่คนไข้เอดส์ยากจนไม่มีเงินซื้อยาฉีดเข้าเส้นก็จะสามารถป้องกันไม่ให้ตาบอดได้

8.พิมพ์ตำราแพทย์  “Atlas of MAC in AIDS”  จำนวน 2,000  เล่ม  เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโรคนี้ได้และรักษาได้โดยไม่ต้องเพาะเชื้อ ทั้งนี้เพราะโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่มีการเพาะเชื้อ  MAC   นอกจากนี้ถ้าผู้ติดเชื้อเอดส์มีภูมิคุ้มกันต่ำมาก  ก็สามารถให้ยาป้องกันไม่ให้เป็น MAC ได้

9.พิมพ์หนังสือสำหรับสงฆ์“บทบาทสงฆ์ในการรณรงค์ต่อต้านเอดส์” เพื่อให้พระสงฆ์สอนประชาชนเรื่องเอดส์และหาทางให้ทุกวัดช่วยกันดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ใกล้บ้านวัดละ  5 – 6 คน   แทนที่จะไปอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งจำนวนมาก ๆ อย่างในปัจจุบัน เพราะจะแออัดและเป็นแหล่งแพร่วัณโรคได้(บางวัดผู้ติดเชื้อเอดส์เป็นวัณโรค 90%)พิมพ์เป็นครั้งที่ 3

10. พิมพ์โปสเตอร์ เป็นภาพการ์ตูนสำหรับแจกหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยกันรณรงค์เอดส์ในด้านต่าง ๆ

10.1  บทบาทของสื่อมวลชนในการรณรงค์เอดส์

 • พิมพ์ครั้งแรก จำนวน 1,000 แผ่น
 • พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 5,000 แผ่น

10.2 บทบาทของสงฆ์ในการรณรงค์เอดส์

 • พิมพ์ครั้งแรก จำนวน 1,000 แผ่น
 • พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 1,000 แผ่น
 • พิมพ์ครั้งที่ 3 จำนวน 5,000 แผ่น

10.3 วิธีปฏิบัติตัวของผู้ติดเชื้อเอดส์

 • พิมพ์ครั้งแรก จำนวน 5,000 แผ่น
 • พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 5,000 แผ่น

10.4 ข้อปฏิบัติของญาติผู้ติดเชื้อเอดส์

 • พิมพ์ครั้งแรก จำนวน 5,000 แผ่น
 • พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 5,000 แผ่น

10.5 ท่านทราบหรือไม่ว่า เอดส์ใกล้ตัวท่าน ?

 • พิมพ์ครั้งแรก จำนวน 5,000 แผ่น
 • พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 5,000 แผ่น

10.6 บุคลากรทางการแพทย์ในยุคเอดส์ จำนวน 1,000 แผ่น

10.7 มาทำให้เมืองปลอดเด็กเอดส์กันเถอะ  

 • พิมพ์ครั้งแรก จำนวน 5,000 แผ่น
 • พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 5,000 แผ่น

10.8 บทบาทของโรงเรียนในยุคเอดส์  เพื่อให้ทุกโรงเรียนยอมรับเด็กติดเชื้อเอดส์เข้าเรียน

 • พิมพ์ครั้งแรก จำนวน 2,000 แผ่น
 • พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 5,000 แผ่น

10.9 ผู้ติดเชื้อเอดส์สามารถลดการติดเชื้อฉวยโอกาสได้ พิมพ์จำนวน 2,000 แผ่น

10.10 ครอบครัวไทยไร้เอดส์ พิมพ์จำนวน 2,000 แผ่น

10.11 การรับประทานอาหารที่ถูกต้องสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อลดการติดเชื้อฉวยโอกาส พิมพ์จำนวน 2,000 แผ่น

10.12  การหยุดวัณโรคโดยเร่งด่วน โดยเน้นเรื่องการอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้ดี เรื่องการ X-ray  เพื่อหาผู้ที่ติดเชื้อ  ถ้าพบก็รักษาทันที จะได้ไม่มีการแพร่เชื้อและเน้นเรื่องการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องต่อหน้าอาสาสมัคร  (DOTS)  เพื่อหยุดยั้งวัณโรคดื้อยาให้เร็วที่สุดพิมพ์จำนวน 2,000 แผ่น

10.13  ติดป้ายโฆษณาการรณรงค์หยุดการแพร่เชื้อเอดส์สู่เด็กทารกติดทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

11. แผ่นป้ายรณรงค์เอดส์

 • “หยุดการแพร่เชื้อเอดส์สู่เด็กในเชียงใหม่ ฉลอง 700 ปี” จำนวน 60 แผ่นป้าย
 • “ถุงยางอนามัยเป็นวิธีเดียวของการคุมกำเนิดที่ป้องกันเอดส์ได้”จำนวน 60 แผ่นป้าย

12. วีดีโอ “รู้ให้ซึ้งเพื่อตรึงเอดส์” สำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน 1,000 ม้วน

13. ปี 2550 – 2551 ผลิต VCD/DVD “รู้ให้ซึ้งเพื่อตรึงเอดส์”  แจกวิทยากรเอดส์ที่มูลนิธิเกื้อดรุณผลิต


 

Simply scan https://writemyessay4me.org/ book or journal barcodes with the referenceme app to create and manage references for your essay or research report.